Stadgar & regler

Stadgar & regler

Kolonilivet styrs av ett antal regler om vad man måste eller inte får göra på sin kolonilott. Här är föreningens egna ordningsregler, som kan ändras vid föreningens årsmöten. Dessa regler antogs av årsmötet 2019. De handlar mest om hur man skall sköta sin kolonilott.


Föreningens Stadgar är i huvudsak likadana för alla koloniföreningar i Stockholm och reglerar föreningens ansvar gentemot FSSK och Stockholms stad, föreningens möten, styrelsen mm.


Föreningen har ett Arrendeavtal med kommunen, som gäller från 1 oktober 2010 i 25 år till 31 september 2035. Här framgår t ex vilka mått områdets stugor får ha.


Varje medlem har i sin tur ett Medlemsavtal med föreningen , som gäller från 1 oktober 2010 och 5 år framåt, med automatisk förlängning i normalfallet. Här regleras bl a hur lotten får utnyttjas och vad som gäller vid uppsägning.