Stadgar & regler

Stadgar & regler

Kolonilivet styrs av ett antal regler om vad man måste eller inte får göra på sin kolonilott. Här är föreningens egna ordningsregler [PDF] som kan ändras vid föreningens årsmöten. Dessa regler antogs av årsmötet 2019. De handlar mest om hur man skall sköta sin kolonilott.


Föreningens Stadgar [PDF] är i huvudsak likadana för alla koloniföreningar i Stockholm och reglerar föreningens ansvar gentemot FSSK och Stockholms stad, föreningens möten, styrelsen mm.


Föreningen har ett Arrendeavtal med kommunen [PDF], som gäller från 1 oktober 2010 i 25 år till 31 september 2035. Här framgår t ex vilka mått områdets stugor får ha.


Varje medlem har i sin tur ett Medlemsavtal med föreningen [PDF], som gäller från 1 oktober 2010 och 5 år framåt, med automatisk förlängning i normalfallet. Här regleras bl a hur lotten får utnyttjas och vad som gäller vid uppsägning.